français   Home  > Professionals > Producten > Normen + Regelgeving  
 
Professionals
Producten
Classificatie
Alle producten
Eigenschappen
Normen + Regelgeving
Normen
CE + Productnormen
EPB
Fabricatie
Bouwen met Baksteen
Fabrikanten
Projecten
Links

CE merk

Tot eind maart 2006 werd gevelmetselwerk gedefinieerd in de Belgische norm NBN B 23-002 en niet-decoratief metselwerk in de norm NBN B 23-003. Nu worden beide typen bakstenen beschreven in één Europese “geharmoniseerde” norm NBN EN 771-1 "Voorschriften voor metselstenen - Deel 1: Metselbaksteen". Deze norm legt de kenmerken vast die van toepassing zijn in het kader van de CE-markering. Op deze wijze kunnen de eigenschappen van bakstenen in heel de Europese Unie op dezelfde wijze beschreven en bepaald worden.
De norm geeft geen drempelwaarden op waaraan de producten moeten voldoen. De ontwerper moet voor de eigenschappen die in de norm vermeld staan, zoals gewicht en druksterkte, zelf de cijferwaarden vastleggen voor zijn toepassing.

Bij het op de markt brengen binnen de Europese Unie van producten die onder het toepassingsgebied van deze Europese geharmoniseerde norm vallen, is een fabrikant verplicht op deze producten een CE-markering aan te brengen volgens de modaliteiten omschreven in de Bouwproductenrichtlijn en de norm.

De CE-markering ziet eruit als een technische fiche van het product. De fiche is omkaderd en bevat een aantal producteigenschappen die op identieke wijze verschijnen in heel Europa, met als basis dezelfde Europese norm EN 771-1. De fabrikant is verplicht om voor een aantal producteigenschappen zelf een waarde te bepalen voor zijn declaratie op deCE-markering. De CE-markering is bijgevolg geenszins een kwaliteitsverklaring.

Intussen werd de bouwproductenrichtlijn vervangen door een “verordening bouwproducten”waardoor vanaf 1-7-2013 een aantal wijzigingen van toepassing zullen zijn. Een van deze wijzigingen is het verplicht opstellen van een “prestatieverklaring”door de farikant, voorafgaand aan het aanbrengen van de “CE-markering”.

Voorbeeld van een CE-markering

 

01234

nummer certificeringsinstelling

Willekeurig bedrijf, postbus xx
Bxxxx BELGIË

 

05

jaartal waarin de markering voor het eerst werd aangebracht

01234/CPD/00234

nummer certificaat

NBN EN 771-1

nummer van de Europese norm EN 771-1

Categorie I, HD, 188-88-48 mm
Handvorm gevelbaksteen

1) beschrijving van het product

Druksterkte: gemiddeld 12 N/mm² (loodrecht op het mortelbedvlak), 8 N/mm² (loodrecht op de koppen)

2) druksterkte

Vormstabiliteit: vochtexpansie: 0,05 mm/m

3) Vormstabiliteit

Hechtsterkte: vaste waarde 0,15 N/mm²

4) hechtsterkte

Gehalte actieve oplosbare zouten: S2

5) gehalte actieve oplosbare zouten

Brandreactie: Euroklasse A1

6) brandreactie

Wateropneming: 17 % (kg/kg)

7) wateropneming

Dampdoorlatendheid: 50/100 (tabel EN 1745)

8) dampdoorlatendheid

Toleranties:
Gemiddelde maat: T2
Maatspreiding: R2

9) toleranties

Luchtgeluidisolatie:
Bruto volumieke massa: 1900 kg/m³(D1)
Verschijningsvorm: zoals in bijgevoegde tekening

11) luchtgeluidisolatie

Warmtegeleidbaarheid:
Warmtegeleiding van de steen:
λ10,droog,steen = 0,53 W/mK (50% fractiel)

12) warmtegeleidbaarheid

Vorst/dooi weerstand: F2

13) vorst/dooi weerstand

Gevaarlijke stoffen: NPD (no performance determined)

14) gevaarlijke stoffen

BENOR en CE - onderscheid

De CE-markering is bijgevolg geenszins een kwaliteitsverklaring maar geeft informatie van de fabrikant over de prestaties van zijn product.

Het BENOR-merk is wel een kwaliteitsverklaring. Een baksteen met BENOR betekent een baksteen waarvan alle producteigenschappen op de CE-markering gecontroleerd en gevalideerd zijn door een onafhankelijke instelling. Een baksteen met BENOR betekent daarenboven de certificatie van een resem bijkomende eigenschappen die niet behandeld zijn in de Europese norm (o.a. uitzichtkenmerken).

 

 
Belgische Baksteenfederatie - Kartuizersstraat, 19 bus 19 - 1000 Brussel - info@baksteen.be - Tel: 02/511.25.81 - Fax: 02/513.26.40