NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Privacy Statement

BBF - Belgische Baksteenfederatie vzw

Kartuizersstraat 19 bus 19 - 1000 Brussel

0407 780 773

 

Privacy Beleid

De bescherming van uw privacy en gegevens is erg belangrijk voor BBF. Wij besteden er dan ook de nodige aandacht aan.

In dit statement informeren we u over de gegevens die BBF verzamelt wanneer u onze website bezoekt en voor welk doel BBF die gebruikt.

 

Algemeen

BBF vindt de bescherming van de privacy uiterst belangrijk. We willen de gebruikers van onze diensten en website zoveel mogelijk informeren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Hieronder vindt u wat meer informatie over ons privacybeleid, en leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe u hierover controle heeft.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we en wat doet BBF met uw gegevens? 

We verzamelen in principe enkel uw professionele contactgegevens, in casu de informatie die u ons meedeelt.

1.1. Gegevens die we rechtstreeks verzamelen 

1. Personen die een bestuursfunctie opnemen binnen BBF: 

-        Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie.

-        Identificatiegegevens: rijksregisternummer, kopie ID, privéadres, etc.

-        BBF verzamelt deze gegevens om uw mandaat te kunnen publiceren in het Belgisch Staatsblad, zoals dit wettelijk wordt vereist. Uw contactgegevens worden ook gebruikt om u verder te kunnen contacteren voor de diensten die BBF aanbiedt: advies, circulaires, nieuwsbrieven, informatie over de werkgroepen, etc. De grondslag is “noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst” en “om te voldoen aan een wettelijke verplichting”.  

 

2. Medewerkers van een BBF-lid: 

-        Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie.

-        BBF verzamelt deze gegevens in het kader van de diensten die BBF aanbiedt aan haar leden: advies, circulaires, nieuwsbrieven, informatie over de werkgroepen, etc. De grondslag is “noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst”. 

 

3. Personen met wie BBF in contact komt in het kader van haar missie en activiteiten (technische experten, milieu-experten, architecten, ministers, kabinetchefs en -medewerkers, professoren, ander academisch personeel, vakbonden, overheidsinstanties, randorganisaties, werkgeversorganisaties, perscontacten, preventieadviseurs, etc.): 

-        Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer,functie.

-        BBF verzamelt uw persoonsgegevens in het kader van haar missie en activiteiten, namelijk haar lobbywerk om in bepaalde milieu-, energie, ruimtelijke ordening-, sociale, juridische, technische en economische aangelegenheden de belangen van haar leden optimaal te verdedigen/behartigen. De grondslag is ons gerechtvaardigd belang. 

 

4. Personen die zich inschrijven voor ons tijdschrift of de nieuwsbrief ontvangen:  

-        Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie, etc.

-        Indien u geen lid bent, zal BBF uw gegevens registreren met uw toestemming. 

 

5. Wanneer u onze website of onze sociale media pagina’s bezoekt:

-        Bepaalde gegevens op basis van cookies die worden geplaatst. Meer informatie vindt u in onze cookieverklaring. 

-        Uw contactgegevens, indien u een zichtbaar profiel heeft op sociale media of indien u een bericht heeft geliked of gedeeld.

 

 6. Contactpersonen van bedrijven waarmee BBF een contract heeft gesloten teneinde bepaalde diensten uit te voeren (verzekeraars, leveranciers: IT, printer, etc.): 

-        Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie.

-        BBF verzamelt deze gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie. 

 

1.2. Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen

BBF verwerkt soms publieke gegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het kan gaan om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, etc.

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw regio of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon behoren hiertoe.

BBF ontvangt ook van derden informatie die op u betrekking heeft. BBF kan deze informatie gebruiken om u te contacteren voor mogelijkse interesse voor ons tijdschrift.  

 

1.3. Ook hetgeen u ons meedeelt, kan worden verwerkt

Als u ons telefonisch contacteert, kan ons secretariaat uw voornaam en naam noteren, evenals uw telefoonnummer en e-mailadres, om uw BBF-contactpersoon op de hoogte te brengen van uw oproepen en de interne werking te optimaliseren. 

 

2. Wie ontvangt uw persoonsgegevens? 

BBF verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 1 vermelde doelen. De medewerkers binnen BBF, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren. 

In specifieke gevallen worden uw persoonsgegevens ook doorgegeven aan derden: 

-        Accountants en consultants in het kader van fiscale ondersteuning.

-        ICT-dienstverleners.

-        Organisaties waarin u een mandaat invult in hoofde van BBF.

-        Officiële instanties i.h.k.v. wettelijke verplichtingen die de federatie dient na te leven: (FOD Economie, Belgisch Staatsblad, …).

-        Etc.

 

3. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden door BBF bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 1 te verwezenlijken. De persoonsgegevens worden definitief verwijderd nadat de relatie met BBF eindigt (u bent niet langer werkzaam op het kabinet, u bent niet langer werkzaam bij een lidbedrijf, u bent niet langer een contractpartij, etc.), en worden bewaard in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden.

Om administratieve redenen zal BBF uw naam en voornaam wel archiveren, vermits deze niet gewist kunnen worden uit eventuele verslagen van werkgroepen, bestuursraden, etc. Uw contactgegevens worden dan niet langer actief behouden. 

De leden moeten echter zelf melden ingeval een bepaalde medewerker hun onderneming heeft verlaten, zodat BBF op de hoogte is dat zijn persoonsgegevens niet meer gebruikt kunnen worden in het kader van onze dienstverlening. 

 

4. Welke rechten kunt u uitoefenen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen? 

 

4.1. U kunt uw gegevens inkijken

 Wenst u te bekijken welke persoonsgegevens BBF over u verwerkt, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen. 

BBF zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. BBF kan nu reeds bevestigen dat er geen gevoelige persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, etc.). 

 

4.2. U kunt uw gegevens laten verbeteren

 Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,etc.), vragen we u ons dit mee te delen, zodat wij dit kunnen verbeteren of vervolledigen. 

 

4.3. U kunt uw gegevens laten verwijderen

Indien u van mening bent dat BBF bepaalde persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, kan u vragen uw persoonsgegevens te laten verwijderen.  In ieder geval is BBF gerechtigd uw persoonsgegevens bij te houden ingeval een wettelijke verjaringstermijn dit oplegt. 

 

4.4. U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt

 Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd uw persoonsgegevens aan te passen of meent u dat BBF uw persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, dan kan u vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

4.5. U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde

 Indien u dit wenst, kan u aan BBF vragen om de gegevens die u zelf aan BBF heeft verstrekt aan u of rechtstreeks aan een derde over te dragen. De GDPR voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht. 

 

4.6. U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst.  BBF maakt geen gebruik van deze geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waaronder profiling, waaraan rechts- of gelijkaardige gevolgen zijn verbonden. 

 

4.7. U kunt uw toestemming intrekken 

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan u deze toestemming ten allen tijde intrekken. BBF zal dan uw persoonsgegevens verwijderen. 

Indien u één of meerdere van de hierboven vermelde rechten wil uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat van BBF via info@baksteen.be en duidelijk te specifiëren welk recht u wil uitoefenen.

Tot dit adres kan u zich eveneens richten voor inhoudelijke vragen over deze GDPR-policy van BBF.

Bovendien informeren we u dat u ten allen tijde klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien u meent dat BBF uw rechten zoals hierin opgenomen, niet naleeft: contact@apd-gba.be.

 

5. Wij beschermen uw persoonsgegevens

 BBF doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. BBF neemt alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn, want uw privacy is belangrijk voor ons! 

 

6. Wijzigingen aan dit Privacy statement

Dit privacy statement is geen statisch document. Het kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan.

 

25-05-2018